• goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta
 • goran despotovski, painting, rezonanta

REZONANTA

A series of paintings, Rezonanta
Paintings 2014

TOP